Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bibliai nevek: névválasztás esetére

2009.07.08

Bibliai nevek kislexikona: A-I

 

Ábel: a bibliai őstörténet szerint Ádám és Éva második fia, akit testvére Káin meggyilkolt. Az Újtestamentumban úgy szerepel, mint a hit hőse és az igazság bajnoka, s ezért Jézus Krisztus és a keresztény vértanúk jelképe.

 

Ábrahám: pátriárka (ősatya), akitől a Biblia a zsidó népet származtatja. Neve kettős alakban szerepel a Bibliában. A zsidó nép ősatyjává kiválasztott Ábrám (felséges atya) új hivatásával együtt új nevet is kap Istentől, Él Saddajtól: Ábrahám lesz, azaz a sokaság atyja. Noé tizedik utódja.

 

Ádám (héb.: ember): az első férfi tulajdonneve a Bibliában. Felesége Éva, megnevezett gyermekei Káin, Ábel és Szet. 130 éves korában nemzette Szetet, ezután még 800 évig élt, 930 éves korában halt meg. Élete egy részét az Éden kertjében töltötte, mint annak őre és művelője, amit azonban a bűnbeesés miatt el kellett hagynia. A teológiai szemlélet szerint Ádám nemcsak az emberi nem ősatyja, hanem az eredendő bűn és a halál szerzője is.

 

Adonija: Dávid negyedik fia, akinek anyja Haggit volt. Az idős Dávid trónját magának akarta megszerezni. Az atyja elleni összeesküvéshez Joáb is csatlakozott. Dávid azonban Salamont kente fel királlyá. Dávid halála után Adonija Abiságot, az elhunyt király feleségét kérte magának feleségül. Salamon ezért mint atyja örökére és így trónjára törőt, megölte.

 

Áháb: Omri fia, Izrael hetedik királya. Uralkodás alatt a Jahve-kultusz háttérbe szorult. Feleségének, Jezabelnek a hatására ő maga is imádta a Baált (föníciai eredetű istenség), akinek oltárt is emeltetett. Az általa pártfogolt Baál-kultusz ellen lépet fel Illés, Elizeus és Mikejahu próféta.       

 

Alexandra: a Hasmoneusok dinasztiájának tagja, aki férjét, Alexandrosz Jannaioszt követte a trónon és a főpapi székben, aki azonban a zsidó vallási szokások értelmében nem lehetett főpap. Ezt a tisztséget fiának II. Hürkanosz Joannésznek adta át.

 

Ámosz: a déli országrészben, Júdában fekvő Tékoa városából származó kispróféta, aki azonban az északi országrészben, Izraelben lépett fel, valószínűleg II. Jeroboám uralkodásának első felében, így ő a legrégebbi író próféta.

 

Anna:  1. Sámuel anyja, aki hosszas meddőség után talált meghallgatásra Istennél és szülte meg gyermekét. 2. A Tóbiás-könyvben szereplő Tóbiás felesége, az ifjabb Tóbiás anyja. 3. Idős, templomi szolgálatot ellátó prófétanő, aki jelen volt Jézus templomi bemutatásakor.

 

Áron: Mózes fivére, az első főpap, akinek hivatala örökletes: családjának elsőszülött fiai a mindenkori főpapok, a többi fiak pedig a papok. A Biblia szerint Mózes tolmácsa a fáraó szerint, és kísérője a Sínai-hegyen. Más hagyomány  Áront szembeállítja Mózessel, sőt Istennel is. A későbbi hagyomány szerint ő a felkent főpap, akinek papi hatalmát Isten csodával igazolja (botja kivirágzik).

 

Azarja: Júda királya (ie.781-740). Intézkedéseket hoz a Jahve-kultusz érdekében. Élete végén papi funkciót akar betöltetni, ezért Isten poklossággal sújtja. Dániel egyik társa, a katolikus kiadású Dániel-könyv egyik imájának állítólagos szerzője.    

 

Barabás: az a fogoly, akit Jézus helyett, a nép követelése alapján szabadon bocsátott Pilátus. Máté szerint közönséges bűnöző, János szerint rabló, Márk szerint lázadó. Nevének jelentése: az atya fia.

 

Benjamin: a Biblia törzsi genealógiája szerint Jákob legfiatalabb fia a tizenkettő között. Személye fontos szerepet kap a József-elbeszélésben: egyike a zsidó törzsek ősatyjának.

 

Bertalan: a tizenkét apostol egyike. A legenda szerint India és más keleti országok megtérítője.

 

Boáz: előkelő ember Betlehemben, Salamon és Rácháb fia, Rut második férje A Rut-könyv szerint Dávid közvetlen őse. A Máté-evangélium és a Lukács-evangélium nemzetségtáblája szerint így Jézusnak is az őse.

 

Dániel: költött alak, nevének jelentése: „bírám az Isten” vagy „Isten ítél”. Igazságosságáról és bölcsességéről nevezetes emberként Ezekiel Noé és Jób közé sorolja, és bölcsességét dicséri. Dániel megmagyarázza a király álmát és megjósolja, hogy Nabukodonozor mint barom füvet fog enni. Megfejti azt a három szót, amelyet Baltazár király dorbézoló lakomáján egy kéz a falra írt, pusztulást hirdetve a királynak. A 6. fejezetben Dáriusz Dánielt az oroszlánok vermébe vetteti, de ő sértetlen marad. Isten országának eljövetelét is ígéri, ahol a szentek örökkön-örökké uralkodnak.                            

 

Dávid: Izrael második királya (ie. 1010-970) , aki a júdeai Betlehemből származott. Eleinte mint Saul fegyverhordozója szerepel, aki ahhoz is ért, hogy hárfajátékával elűzze a király rosszkedvét. Góliát legyőzésével még jobban megszerzi a király jóindulatát. A nép kedvence lesz és Saul leányának, Mikhálnak a szerelmét is elnyeri. Saul halála után Dávid Hebronban uralkodik, és csak hosszú polgárháború után fogadja el egész Izrael: királynak. Dávidot mint művészt és költőt is említik. A neki tulajdonított énekek kétségtelenül művészi értékűek.

 

Diana: a hold és a vadászat istennője. A Bibliában szereplő efezusi Diana az ottani ősi Artemisz istennő kultuszát veszi át. Ez a szűzi termékenység-istennő egész Keleten nagy tiszteletnek örvend.

 

Eleázár: Áron 3. fia, aki atyja halála után megkapta annak öltözékét, így főpapi hivatalát is. Idős írástudó, aki megtagadta Antiochus Epiphanész parancsát és nem evett a pogány áldozati húsból, inkább önként vérpadra lépett.

 

Eliezer: több személy neve, Ábrahám szolgája, Mózes egyik fia, Júdabeli próféta  

 

Erzsébet: Zakariás pap felesége, Keresztelő János anyja.

 

Éva: az első asszony neve a Bibliában, amelyet Ádámtól kapott. Megnevezett gyermekei: Káin, Ábel, Szet.   

 

Gamaliel: híres zsidó írástudó, a főtanács tagja. Pál apostol is Gamaliel lábainál nevelkedett, alakja ezért kap pozitív beállítást a keresztény birodalomban.

 

Izmael: Ábrahám és Hágár fia. Sára szándéka szerint Ábrahám elutasítja magától, Isten azonban megmenti a szomjanhalástól és jelentős törzs, az izmaeliták ősatyjává teszi. 137 éves korában hunyt el. 

Folytatjuk...

 

 

               

  

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.